Egyetem - Képzési Kínálat

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş, evaluată instituţional asupra calității educației de către o agenţie din străinătate (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania), îți oferă oportunitatea de a păși cu dreptul spre viitor, urmând una dintre specializările puse la dispoziție de cele 6 facultăți din cadrul instituției noastre.

Dacă îți dorești să fii licențiat în medicină, drept, economie, psihologie, geografia turismului sau inginerie, locul tău este aici!

Orvostudományi Kar

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Program – Licență

FACULTATEA DE DREPT
Program – Licență

Program – Master

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Program – Licență

Program – Master

FACULTATEA DE  GEOGRAFIE
Program – Licență

Program – Master

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Program- Licență

Program – Master

FACULTATEA DE INGINERIE*
Program – Licență

 DEPARTAMENTE » Programe postuniversitare

Acte necesare pentru înscriere:  (în original pentru conformitate)

Nivel licență 

 • Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă;
  – pentru promoția 2021 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 • Carte de identitate.

Nivel master

 • Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă;
 • Diploma de licență (în original) și suplimentul la diploma de licență;
  – pentru promoția 2021 adeverință eliberată de conducerea universității absolvite;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 • Carte de identitate.

În anul universitar 2021-2022 taxa de înscriere este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student sau masterand.

Înmatricularea se face odată cu înscrierea și implică achitarea primei rate din taxa de școlarizare.

 • La programele de licență  taxa de școlarizare, pentru anul universitar 2021-2022, este formată din 6 rate a câte 600 de lei fiecare.
 • La programele de masterat  taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este formată din 6 rate a câte 650 lei fiecare.
 • Contravaloarea examinării din primele două sesiuni ale anului universitar este cuprinsă în aceasta.

La programele ”Facultății de Medicină” taxele  specializărilor sunt:

 • Programul de Medicină Dentară
  Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 5.000 euro/an (programul este de 6 ani, costul total fiind de 30.000 euro).
 • Programul de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală
  Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 3.000 euro/an (programul este de 3 ani, costul total fiind de 9.000 euro).
 • Programul de ”Asistență  de Profilaxie Stomatologică”
  Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de —- euro/an (programul este de 3 ani, costul total fiind de —– euro).

 

Programul de formare psihopedagogică de NIVEL I:
 1. certificat de naştere;
 2. carte de identitate, precum şi dovada de schimbare a numelui, după caz;
 3. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 4. actele de studii (bacalaureat/ foaia matricolă).
 5. actele de studii (licență/foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), în cazul absolvenţilor – actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea
 6. adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;
 7. foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar
 8. atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
 9. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 10. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
Programul de formare psihopedagogică de NIVEL II:
 1. certificat de naştere;
 2. carte de identitate, precum şi dovada de schimbare a numelui, după caz;
 3. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 4. actele de studii (bacalaureat/ foaia matricolă).
 5. actele de studii (licență/foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), în cazul absolvenţilor – actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea
 6.  adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;
 7. foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar
 8. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 10. dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 11. diploma de master; act de studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată), însoţită/însoţit de foaie matricolă/supliment.
 12. atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II, în cadrul Universităţii noastre, şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituţia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/ echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.