nemzetközi kapcsolatok

Erasmus+

 

 

Kedves nemzetközi egyetemi hallgatók,

Üdvözlünk a Dimitrie Cantemir családban!

Reméljük, hogy ezt a választást nem fogjátok megbánni, sem elfeledni, mivel Marosvásárhely a vendéglátás területe, olyan multikulturális város, ahol a latin, magyar és német hagyományok harmóniában együtt léteznek. Arra is meghívunk, hogy fedezzétek fel Erdély gazdag turisztikai kínálatát!

A nemzetközi hallgatók egyedi élményben fognak részesülni egyetemünkön, ahol a kiterjedt akadémiai kínálat és a tanügyi személyzet által nyújtott támogatás mellett, részt fognak venni az egyetem által szervezett társadalmi-kulturális és kutatási tevékenységekben, miközben itt, Erdély szívében, felfedezhetik a rendkívül gazdag turisztikai látványosságokat.

A nemzetközi nyitás és modernizálódás olyan kiemelt prioritás, amely révén a Dimitrie Cantemir Egyetem (DCE -UDC) növelni akarja nemzetközi jelenlétét és vonzóerejét. Ezért a legfontosabb küldetések és célkitűzések a következők:

– erőfeszítéseket tenni az oktatás minőségi fejlesztéséért és nemzetközivé válásáért, elismerve az egyetemi hallgató és a személyzet mobilitásának, a nemzetközi együttműködési projektekben való részvétel lényeges hozzájárulását a saját felsőoktatási programjainak minőségéhez és az egyetemi hallgató tapasztalatához.

– növelni a tanulmányi programok, képzések nemzetközi színvonalát és fejleszteni a tartalmat, a szolgáltatásokat és az innovatív kínálatokat az ITC-alapú élethosszig tartó tanuláshoz.

– megszilárdítani a kapcsolatokat a hagyományos partnerekkel és új partnerségeket létesíteni, kiterjesztve az egyetemünk karai és az európai (Magyarország, Németország, Spanyolország, Törökország, Franciaország, Lettország, Izland, Írország, Málta, Bosznia, Koszovó) és Európán túli (Kenya, Uganda, India, Kína, Malajzia, Kambodzsa, Indonézia, USA, Új-Zéland) felsőoktatási intézmények nemzetközi hálózatát.

A DCE stratégiája az, hogy elsősorban olyan partnereket válasszon és kössön velük együttműködési megállapodásokat, amelyek kölcsönösen fognak ECTS krediteket adni mind a külföldön levő egyetemi hallgatóknak, mind pedig a távozóknak. Ezen kívül, mindkét megállapodó félnek tiszteletben kell tartania a Bologna-i egyezmény standardját a tanulmányi időszakok hossza és a minőségellenőrzés vonatkozásában.

Az Erasmus nemzetközi heteken való részvétel jó alkalom volt megbízható Erasmus-partnereket találni és ezt a jövőben is kihasználjuk. A Dimitrie Cantemir Egyetem néhány kritériumot alkalmaz akkor, amikor más európai országok felsőoktatási programjait kiértékeli. Ilyen kritériumok például: a tanulmányi program időtartama, nehézségi szintje, a diplomamunka vagy disszertáció, valamint a képzés végső célja a jövőbeli tanulmányok vagy a munkaerő-piaci elhelyezkedés szempontjából.

Az Erasmus hálózaton és az LLP programon belüli együttműködés elsősorban a DCE-en történik, az egyetemi hallgató és személyzet kölcsönös cseréjével kiterjesztve a nemzetközi mobilitás közvetítését, a résztvevő országok hasonló intézményeivel. Következésképpen, a DCE bátorítja a minőség javítását és az egyetemi hallgatók, tanárok és Erasmus-személyzet mobilitási volumenének növelését az összes oktatási és képzési formában.

Az egyetemi hallgató mobilitásának fejlesztése a két ciklusban: a felsőfokú alapképzésben és a mesterfokozatban, ideértve az alulreprezentált csoportokhoz tartozó hallgatókat is. A DCE mindig törekedett elérni a diszkriminációmentességi célkitűzéseket, nem szab semmiféle korlátot a tanulók beiratkozásánál, nemi vagy nemzetiségi hozzátartozástól függetlenül, próbálja integrálni a fogyatékkal élő hallgatókat és személyzetet is.

A DCE nemzetköziesedési stratégiájához tartozik az oktatói mobilitás (STA) előmozdítása, bátorítása és kiterjesztése, az oktatás tökéletesítése érdekében, az akadémiai fejlesztés és a tudományos kutatás.

Az STA növelni fogja a nyelvi készségeket, akadémiai információkat fog szolgáltatni és tágítani fogja a szakmai perspektívát. Az LPP-ben tervezett oktatási cserék természetesen rövidebbek lesznek, hogy több tanár részesülhessen belőlük, de tartalmazhatnak hosszabb ottlétet is a tanulmányok, oktatás vagy kutatás céljából. Intézményünk vezetősége eddig is bátorította és elismerte a személyzet mobilitását és ezután is így fog tenni.

A DCE folytatni fogja az ösztöndíj átlátható és méltányos odaítélését az egyetemi hallgatók mobilitása, elhelyezkedése vagy az oktatás érdekében, a törvényi feltételek között. Átlátható információink lesznek a karok tagjairól, az Erasmus ösztöndíjakról, a pályázási eljárásokról, kritériumokról és menetrendről. Az Erasmus tevékenységek láthatóak lesznek a bevezető kurzusokban, az egyetemi hallgató útmutatóiban, a személyzeti találkozókon, tájékoztató paneleken és az intézmény honlapján.

A DCE egyéb támogató akciókat és népszerűsítő tevékenységeket is szervez a nemzetközi Erasmus együttműködés érdekében, mind a tanárok/ akadémiai személyzet, mind pedig az egyetemi hallgatók részére.

A DCE elismeri az egyéni mobilitásokban vagy a stratégiai partnerekkel megvalósított együttműködési projektekben részt vevő akadémiai személyzet által elért eredmények fontosságát és láthatóságot biztosít ezeknek.

A DCE folytatja az egyetem nemzetközi népszerűsítésének megszilárdítását, annak érdekében, hogy bátorítsa az egyetemi hallgató és az érkező tanárok mobilitását, munkálkodik az egyetem vonzerejének növeléséért.

A DCE bővíteni fogja kínálatát az angol nyelvű útmutatók, anyagok és vizsgák vonatkozásában.

A DCE feldolgozza az információkat és lejelenti az NA-nak és egyéb nemzetközi monitorozó szerveknek az Erasmus akciókra vonatkozó információkat; ezen kívül az Egyetem figyelembe fogja venni az eddigi mobilitási és európai/nemzetközi együttműködési tevékenységek belső monitorozásának eredményeit, ily módon fejlesztve tovább nemzetközi versenyképességét.

A DCE pályázni fog, erőfeszítéseket tesz az Erasmus pályázatok és egyéb akciók keretében a felsőoktatás és a vállalatok közötti együttműködés érdekében. Következésképpen, megpróbáljuk kiterjeszteni Erasmus-tevékenységünket, a többoldali projektek és hálózatok, valamint az Erasmust kísérő intézkedések alkalmazásával, amelyek hozzájárulnak egyetemünk modernizációs menetrendjéhez.

A DCE aktívan részt vesz az európai és nemzetközi együttműködési projektekben, kezdettől fogva kitűzi részvétele céljait, betöltendő szerepét és az elérni kívánt eredményeket. Az ilyen projektekben történő részvétel beilleszkedik a DCE modernizációs és nemzetköziesedési stratégiájába és fejleszteni fogja a nemzetközi szerepvállalás módját.

Új partnerségek létesítése előtt a DCE számításba veszi a földrajzi zóna és a szakterület prioritásait, valamint intézményi képességét, hogy aktívan részt vegyen és érvényre juttassa a projekt eredményeit, a program keretében valóra váltott projektekhez viszonyítva.

A DCE vállalja, hogy teljes mértékben támogatni fogja az ezekben részt vevő egyetemi hallgatókat és tanárokat, mind koordinátorként, mind pedig partnerként. A nemzetközi projektekben való részvételt az akadémiai személyzet szakmai fejlődésének és az egyetem korszerűsítésének fontos tényezőjének tekintjük.

A DCE gyakorlatba fogja ültetni az együttműködési projektekből származó bármely eredményt és biztosítja a projekt tevékenységeinek és eredményeinek láthatóságát, főleg a más felsőoktatási intézményekkel és szervezetekkel létesített partnerségek révén, az interneten, a találkozókon való bemutatókkal, posztereken és egyéb disszeminációs, terjesztési tevékenységek által.

A DCE növekedési foka a változás katalizátora lesz, az oktatás minőségének növelése és az oktatási szolgáltatások új módszereinek felkutatása érdekében.

A DCE-nek a társadalom tágabb komponenseit kell vonzania a felsőfokú oktatáshoz, beleértve a hátrányos helyzetű és sérülékeny csoportokat is, az összes rendelkezésre álló erőforrást fel kell használnia annak érdekében, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak.

A Dimitrie Cantemir Egyetem részvétele ebben a programban bátorítani fogja az alulreprezentált csoportokba tartozó tanulók és a nem hagyományos hallgatók mozgósítását, ideértve a felnőtteket is.

A DCE átláthatóbb információkat fog nyújtani az oktatási lehetőségekről és eredményekről, valamint személyre szabott útbaigazítást is, annak érdekében, hogy támogassa a tanulmányok kiválasztását és csökkentse az iskolai lemorzsolódást.

A DCE részvétele ebben a programban hozzá fog járulni ahhoz, hogy a munkaadók és a munkaerő-piaci intézmények kivegyék részüket a programok tervezéséből és szolgáltatásából.

A DCE támogatja a személyzet-cseréket és a kurzusokba belefoglalja a gyakorlati tapasztalatot.

A minőségjavítás és a hallgatók létszámának növelése, a hallgatók különböző csoportokban való részvétele érdekében, a DCE új, rugalmas és innovatív tanulási megközelítéseket, terjesztési módszereket fog kidolgozni és növelni fogja a virtuális tanulási platformok használatát.

A DCE fel fogja kutatni a volt hallgatók karrierjének alakulását, a program tervezésének jobbítása és relevanciájának növelése érdekében.

A DCE a tanulmányi mobilitást oktató célú programmá fogja alakítani, megpróbálja elhárítani a fölösleges akadályokat a határon átívelő együttműködés és cserék útjából, biztosítani az ECTS és a diplomamelléklet következetes használatával külföldön szerzett kreditpontok elismerését, javítani a más országokból származó egyetemi hallgatók, kutatók és tanárok munkavállalási feltételeit és előrehaladási lehetőségeit.

A DCE részt vesz a helyi és regionális fejlesztési tervek kidolgozásában, azzal a reménnyel, hogy ily módon hozzájárul a jobb regionális támogatottsághoz, a felsőoktatás és az üzleti környezet közötti együttműködés érdekében.

A DCE intézményi politikájának középpontjába fogja emelni a mobilitást és az együttműködést, fejlesztve az EU-n belüli vagy EU-n kívüli országokból származó partnerekkel az együttműködést, elő fogja mozdítani és támogatja az egyetemi hallgató és a személyzet mobilitását, ideértve az alulreprezentált csoportokét is.

A DCE bátorítani fogja a felsőoktatás és a kutatások valós költségeinek jobb azonosítását, jutalmazni fogja a teljesítményt, ily módon vonzva a legjobb oktatási és kutatási személyzetet. A programban való részvétel azt is elősegíti majd, hogy a DCE új felvételi politikákat dolgozzon ki és új akadémiai programokat vezessen

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem az első magánegyetem Erdélyben és a második Romániában, 1991-ben alapították és a 2005. évi 136. sz. törvénnyel akkreditált magánegyetemként működik.

Az egyetemen zajló oktatás minőségének intézményi kiértékelését egy külföldi ügynökség végzi
» » » AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania ↵ 

A Dimitrie Cantemir Egyetem (CDE – UDC) minőségi oktatást nyújt, felsőfokú alapképzési tanfolyamokat az egyetemi hallgató népes közösségének, támogató és védő környezetben. Célunk jobbá, erősebbé lenni, kiemelkedni az általunk felkarolt oktatás, kutatás és értékek révén.

A UDC a legmagasabb színvonalú tanulmányi infrastruktúrát kínálja hallgatóinak, elősegíti az oktatás, valamint az elméleti és gyakorlati felkészítés optimális szintjének elérését, utóbbi tevékenység szakosodott intézményekben történik, egyezmény alapján.

 

KÖNYVTÁR

 

Románia kevés olyan magánegyeteme közé tartozik, amely saját campusszal rendelkezik, a DCE könyvtára 34.000-nél is több kötetet kínál hallgatóinak, modern olvasóteremmel. Az összes diák hozzáférhet az egyetem teljes adatbázisához.

 

AKADÉMIAI SZEMÉLYZET

 

A több, mint 60 teljes munkaidejű pedagógus (egyetemi tanárok, társult tanárok, előadók és tanár-asszisztensek) magas szakmai és pedagógiai képzéssel rendelkezik, interaktív módszereket és új technológiákat használnak tevékenységük során.

Lenyűgözően nagyszámú könyv, tankönyv és kutatási cikk szerzőiként és társszerzőiként, oktatóink gondoskodnak a hallgatóknak szükséges tanulmányi anyagról, amelyet országos és nemzetközi elismerésnek örvendő kiadóknál, folyóiratokban és hírlapokban jelennek meg.

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A DCE-EN

 

A DCE elkötelezett az európai oktatási standardok teljesítésében. Ez irányban, a DCE egyik alapvető célkitűzése az akadémiai tevékenységének nemzetközivé tétele, elősegítve és kiterjesztve a transznacionális együttműködést, főleg az európai felsőoktatási intézményekkel, ezek hallgatóival és személyzetével, annak érdekében, hogy „európai dimenziót” érjen el az Erasmus tevékenységek és az élethosszig tartó tanulási programba foglalt egyéb akciók révén.

Az LLP által kínált és az Európai Bizottság által népszerűsített európai egyetemközi együttműködés, főleg az Erasmus program, kiváló lehetőséget jelent a DCE integrálására az európai felsőoktatás világába.

Ez irányban, egyetemünk általános stratégiája és célkitűzései a következők:

– ezentúl is zászlónkra tűzzük a modern oktatást és képzést, a legújabb tudományos és technikai vívmányok alapján, folyamatosan javítva a minőségbiztosítást;

– az Erasmus program célkitűzéseinek előmozdítása és megvalósítása, valamint az élethosszig tartó tanulási programban kitűzött célok teljesítése;

– az egyetemünk és a partneregyetemek között már meglévő kétoldalú egyezmények számának megszilárdítása.

 

ORVOSI KAR

Programok – Alapképzés

– Fogorvosi képzés

– Fogászati profilaxis asszisztens képzés

– Balneofiziokinetikus terápia és orvosi rehabilitáció

 

JOGI KAR

Programok – Alapképzés

– Jog

Programok – Master

– Bírósági Eljárások és Szabadfoglalkozásúak

 

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Programok – Alapképzés

– Pénzügyek és Banki Tevékenység

– Kereskedelem, Turizmus és Szolgáltatások Közgazdaságtana

Programok – Master

– Pénzügyi Üzleti Menedzsment

 

FÖLDRAJZI KAR

Program – Alapképzés

– A Turizmus Földrajza

Program – Mester

– Turisztikai Erőforrások és Környezetvédelem

 

PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR

Program – Alapképzés

– Pszichológia

Programok – Master

– Minőségbiztosítás az Oktatásban

– Emberi Erőforrás Menedzsment

– Klinikai Pszichológia és Beavatkozási Technikák

 

 Posztgraduális programok TANSZÉKE

– Tanárképzési Tanszék – Pedagógiai modul

– Szakképzési és Posztgraduális Tanulmányok Osztálya

 

1.       Hozzáértő oktatók, kiképzők és kisegítő személyzet, akik nemcsak releváns szakképesítéssel rendelkeznek, hanem tapasztalatuk is van a megcélzott iparágban;

2.       Nagy teljesítményű berendezések;

3.       Vonzó programok, amelyek ötvözik a hagyományos előadásokat a közreműködési és együttműködési projektekkel;

4.       Hozzáférés az egyetem könyvtárához, valamint az egyetem tanári kara által kidolgozott kurzusokhoz és egyéb oktatási/tanulási anyagokhoz;

5.       Érdekes projektek és terepi alkalmazások a gyakorlati időszakban;

6.       Kiemelkedő kutatási lehetőségek: bemutathatja kutatási eredményeit az egyetemi hallgatók Éves kutatási szesszióján és meg fognak jelenni az Eljárásokban;

7.       Külföldi tanulmányok lehetősége egy szemeszter erejéig vagy elhelyezkedések megszerzése az Erasmus- cserék révén;

8.       Modern diákbentlakásban történő elszállásolás; Hozzáférhető árak az étkezés és szállás tekintetében;

9.       Az egyetem által szervezett sportvetélkedők és kulturális-szociális szabadidős tevékenységek;

10.   Barátságos, kedves adminisztratív személyzet, akik szívesen segítenek minden kérdésben.


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!