Egyetem

A DIÁKSZÁLLÓ

A „Dimitrie Cantemir” diákkollégium a 2002/2003-as tanév kezdetével kezdte meg működését, reagálva arra az egyre sürgetőbb igényre, hogy diákjaink számára olyan lakhatást biztosítsunk, amely megfelel a hasznosság, az ergonómia és a gazdaságosság jellemzőinek – mivel egyre több diák érkezik a környező városokból és megyékből.

 • Telefon: 0365401130
 • Cím: Strada Progresului 2, Târgu Mureș
 • Cím:
  -170 romániai diákok számára
  -11 az Erasmus program résztvevői számára
 • Háromágyas szobák, teljes autonómiával:
  -melegvíz-, hidegvíz-, hő- és villanyórák;
  -a fürdőszobában mosdó, WC és zuhanyzó található.
 • Ingyenes internet és kábel TV ( RDS&RCS-DIGI TV)
 • A Házirend betartása kötelező, és a szálláshasználati szerződés szerves részét képezi.
 • A biztonsági szolgálat állandó, és a diákok bármikor beléphetnek a kollégiumba.
 • A diáknak nemcsak a speciális bútorok állnak rendelkezésére, hanem az optimális mikroklíma körülményei és a hasznosat a funkcionálisal ötvöző berendezés is.
 • A fűtési rendszer mikroközpontos, és szobaszinten szabályozható. Ez a rendszer a gáz-, víz- és villamosenergia-fogyasztás mérésével együtt lehetővé teszi a diákok számára a közüzemi fogyasztás autonómiáját és pontos ellenőrzését, mivel minden mérés szobaszinten történik.
 • Minden diáknak van kábeltelevíziója és állandó internetkapcsolata a szobákban.

∗ A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” intézmény minden diákjának joga van az intézmény kollégiumában való elhelyezéshez.

A DIÁKSZÁLLÓ BELSŐ RENDSZABÁLYZATA A HALLGATÓKRA ÉS A FIATAL DIÁKOKRA VONATKOZÓAN

1. A JUNIOR Diákszálló – a továbbiakban: kollégium – házirendje tartalmazza a kollégium működésének szabályait, a diákok- és hallgatók számára, a sajátos rendelkezéseit, jogait és kötelezettségeit.

2. A belső rendszabály a szálláshasználati szerződés szerves részét képezi, amelynek rendelkezései a kötelezettségek elfogadását képezik.

3. A szabályok betartása kötelező mind a szálló vezetőségére, mind a szállón elhelyezett diákokra és tanulókra nézve.

4. A kollégiumban tilos bármilyen politikai párt létrehozása és működése, politikai propaganda és vallási prozelitizmus, valamint minden olyan tevékenység, amely sérti az erkölcsi normákat és veszélyezteti a diákok testi és/vagy lelki egészségét;

5.Ha a kollégiumban lakó tanuló nem töltötte be a 18. életévét, a megállapodást az egyik szülőnek vagy törvényes képviselőnek kell aláírnia.

6. A szállásdíj befizetésének határideje annak a hónapnak a 15. napja, amelyre a díjat fizetik.

7. A közüzemi díjak (víz, melegvíz, fűtés és fűtés) befizetésének határideje minden hónap 15. napja az előző hónapra vonatkozóan.

8. A 6. és 7. pontban meghatározott határidők túllépése esetén a tartozás teljes kiegyenlítéséig napi 0,25%-os késedelmi kötbér kerül alkalmazásra.

A tartozás esedékesség hónapjának 30. napjáig történő megfizetésének elmulasztása a megállapodás automatikus felmondását (a következő hónap első napjától), valamint a tartozás behajtását vonja maga után minden további intézkedés vagy formaság nélkül és bírósági beavatkozás nélkül.

9. A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem / posztliceális oktatási intézmények diákjai és tanulói elsőbbséget élveznek a JUNIOR kollégiumban. Más marosvásárhelyi oktatási intézmények diákjai is elhelyezhetők itt, a rendelkezésre álló helyek erejéig, az adott intézmény által kiadott ajánlás alapján és azzal a feltétellel, hogy a szállásszerződés egy tanévre szól.

10. A szobák kulcsait a kollégiumi felügyelőnél tartják, az erre a célra kialakított helyen.

11. A szálló vezetősége nem biztosít takarókat és ágyneműt, ezeket a szállón elhelyezett személyeknek kell magukkal hozniuk.

1. A bérlőknek joguk van a szállón kívüli személyek (beleértve az értékesítési ügynököket, házhozszállítókat stb.) látogatását csak a szobatársak beleegyezésével fogadni. A látogatók csak az általuk meglátogatott személy kíséretében mehetnek be a szobába, feltéve, hogy előzetesen igazolták magukat.

2. A látogatás időtartama alatt a látogató személyi igazolványa a biztonsági őrnél marad, aki bejegyzi azt a látogatói nyilvántartásba.

3. A látogatók legkésőbb 21:00 óráig kötelesek elhagyni a szállót, kivéve a látogatott személy szüleit vagy testvéreit.

4. A látogatók által okozott anyagi károkat (rongálásokat) az a személy viseli, aki a látogatókat fogadta.

5.  A vendégek saját használatra vagy a lakótársakkal való közös használatra a következő eszközöket hozhatják magukkal: televízió, rádió, hűtőszekrény és számítógép. Ebben az esetben az áramfogyasztás is egyenlően oszlik meg, és a szobatársak, akik másképp állapodnak meg, közvetlenül rendezik a problémát.

6. A bérlőknek joguk van a kábeltelevíziós hálózat használatára a szállásszerződésben meghatározott feltételek szerint.

7.  A bérlőknek a második vizsgaidőszak végén joguk van megtartani a helyet az őszi vizsgaidőszakra, feltéve, hogy a kollégium elhagyása előtt befizetik a kollégiumra vonatkozó szállásdíjat és a kauciót.

8.  A lakók a tanév végén jogosultak arra, hogy a következő tanévre is megtartsák a helyüket, amennyiben a szálló elhagyása előtt szállásszerződést kötnek, és befizetik az első hónapra (szeptember) vonatkozó szállásdíjat és a garanciát, feltéve, hogy korábban nem követtek el fegyelmi vétséget, és nem okoztak anyagi kárt.

9. A szálló vezetősége hetente kétszeri takarítást biztosít minden szobának, a közös helyiségeket pedig naponta takarítják.

1.  Kötelesek szigorúan betartani a szállásmegállapodás és a Belső rendszabály rendelkezéseit.

2. A szobai leltárban lévő tárgyakat csak rendeltetésszerűen és rongálás nélkül használni.

3. Értesíteni a szálló vezetőségét a szobákban lévő berendezések vagy tárgyak meghibásodásáról vagy rendellenes működéséről.

4. Tartsa tisztán a szobákat és a közös helyiségeket.

5.Csak szabványos elektromos készülékeket használjon, balesetveszélyes improvizációk nélkül.

6. Tartsa tiszteletben a kollégium nyugalmát és békéjét, és tartsa fenn a civilizált kapcsolatot a szobatársakkal és a többi lakótárssal. A kötelező csendes órák 15-17 és 22-06 óra között, valamint vizsgaidőszakban napközben is.

7.  A bérlők kötelesek a szálló igazgatásának közreműködésével a szükséges intézkedéseket megtenni az ingatlan könyvbe való bejegyzéshez.

8.Zárják be a szobaajtót, és adják le a kulcsot az ügyeletes őrnek, a szobakulcsokat pedig az őr az erre a célra kialakított panelen tartja.

9. A szálló elhagyásakor (a szerződés megszűnésekor) a bérlő köteles átadni az igazgatónak azt a leltárt, amelyre vonatkozóan aláírta a szállásszerződés elfogadását, a szoba és a szekrény kulcsát, valamint a szálló bérlői igazolványát.

10. A szálló elhagyásakor (a szerződés megszűnésekor) a bérlők kötelesek a szállásdíj és a közüzemi díjak összes hátralékát megfizetni.

11. A bérlőknek kötelességük és érdekük, hogy a közműveket rendeltetésszerűen használják:

– a hőmérséklet megfelelő szabályozásához kapcsolja le a világítást, és ellenőrizze, hogy a hideg- és melegvízcsapok el vannak-e zárva;

– folyamatosan kell ellenőrizni, hogy a vízvezetékrendszer megfelelően működik-e, és hogy nincs-e hideg vagy melegvíz-szivárgás;

1. A szállón belül szigorúan tilos a hallucinogén anyagok fogyasztása vagy árusítása, és a szálló vezetőségének joga és jogi kötelessége értesíteni az illetékes rendőrhatóságokat, ha ilyen cselekményekre utaló jelek merülnek fel.

2.  Az alkoholtartalmú italok behozatala és fogyasztása tilos a szállón.

3. A kollégiumban tilos a bulizás.

4.  A kollégiumban a dohányzás csak az erre kijelölt helyeken engedélyezett.

5.  A szobákban tilos főzni és romlandó élelmiszereket tárolni.

6. Szigorúan tilos a szobák és a folyosók ablakain tárgyakat, csomagolásokat, cigarettacsikkeket stb. kidobni, felmászni, az ablakpárkányon áthajolni vagy az utcán járókelőkkel beszélgetni.

7. A szobakulcsokról másolat készítése szigorúan tilos.

8. A lakóknak szigorúan tilos minden olyan magatartás, amely a kollégiumra és ezen keresztül a látogatott oktatási intézményekre nézve elmarasztaló lehet.

 1. Bármilyen felmerülő fegyelmezetlenség esetén a szálló gondnoka azonnal értesíti telefonon a szálló vezetőjét, és az ő jóváhagyásával a rendőrséget.
 2. A szállásszerződés és a jelen szabályzat rendelkezéseinek be nem tartása esetén a szálló vezetősége a szállásszerződés 16. cikke szerint jogosult a szállásszerződés felmondását javasolni.
 3. A megszüntetés előtt a kollégiumi adminisztráció az oktatási tevékenység vezetőjének (az Egyetem igazgatójának) átadja az ügyre vonatkozó nyilatkozatok egy példányát, beleértve az adminisztrációs jelentést, amely kifejezetten tartalmazza a szállásszerződés és/vagy az eljárási szabályzat rendelkezéseitől való eltéréseket, és 5 munkanapon belül kikéri az adminisztráció véleményét.
 4. A szállásmegállapodás felmondása csak a 3. pontban említett lépések megtétele után lép hatályba, a felmondó határozatban meghatározott időponttól kezdődően, pénzösszegek visszatérítési kötelezettsége nélkül.
 5. A kollégiumból a szállásszerződés vagy a belső szabályzat rendelkezéseinek be nem tartása miatt kizárt hallgató vagy tanuló soha többé nem vehető fel, és látogatóként sem léphet be a kollégiumba.


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!