Nyilvános információ

GDPR – Az egyetem adatvédelmi szabályzata

A Marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem, mint a nemzeti oktatási rendszer részét képező magánjogi és közhasznú felsőoktatási intézmény, biztosítja az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmét a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

2018. május 25-től az (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) előírásait az Európai Unió valamennyi állama alkalmazni fogja, az Egyetem továbbra is elkötelezett a személyes adatok titkosságának tiszteletben tartása mellett.

Az Egyetem szilárdan elkötelezett amellett, hogy maradéktalanul megfeleljen az (EU) 2016/679 rendeletben foglaltaknak, és teljes biztonsággal kezelje mindazon konkrét személyes adatokat, amelyekkel oktatási és kutatási tevékenysége során kapcsolatba kerül.

Személyes adatok biztonsága

Vállaljuk, hogy minden technikai és szervezési intézkedést megteszünk a személyes adatok biztonsága érdekében, megvédjük azokat a megsemmisüléstől, módosítástól, nyilvánosságra hozataltól vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől.

Az egyetemen belül a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása az alábbi célokból történik:

a. hallgatók, mesterek és gyakornokok toborzása és kiválasztása;
b. tanulói akták nyilvántartása;
c. tudományos kutatási tevékenységek és kutatási projektek nemzeti és nemzetközi szinten;
d. egyetemi személyzet toborzása és kiválasztása;
e. alkalmazottaink személyi aktáinak nyilvántartása;
f. az alkalmazottak személyes iratainak archiválása;
g. számviteli adatok rögzítése az alkalmazottak részére történő kifizetések érdekében.

Az Ön személyes adatait a következőkre használhatjuk fel:

1. Hogy lehetővé tegyük Önnek az általunk kínált felsőoktatási szolgáltatások előnyeit;
2. Tájékoztatást küldünk Önnek az egyetemünkön belüli felsőoktatási tevékenységről, kezdeményezésekről és egyéb, hallgatóinkat érdeklő témákról szóló információkat;
3. Az Ön által kért válaszok vagy információk megadása;
4. Speciális humánerőforrás-helyzetek kezelése és munkavállalóink ​​részére történő kifizetések teljes biztonságban;
5. Intézményünk tevékenységének és az állami ellenőrzési jogosultsággal rendelkező szervek által végzett ellenőrzések ellenőrzése a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával. Az Ön adatait kérésre csak akkor adjuk ki a nyomozó szerveknek vagy a rendvédelmi szerveknek, ha azok megfelelnek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

A hallgatóinktól, illetve a személyes adatokat képviselő munkavállalóinktól kapott információkat a jogszabályi kötelezettségeink figyelembevételével dolgozzuk fel, mind hallgatói, mesterképzési, doktorandusz- és rezidens állami felsőoktatási intézményként, mind munkáltatóként. alkalmazottainkhoz képest.

Amikor felhasználjuk személyes adatait, mérlegeljük, hogy helyes-e ezt megtenni, és hogy ez az Ön ésszerű elvárásain belül van-e. Mindig egyensúlyba hozzuk az Ön jogait és jogos érdekeinket annak érdekében, hogy személyes adatait jogszerűen használjuk fel.

Személyes adatait (vezeték- és vezetéknév, születési idő és hely, CNP és a személyi igazolványban szereplő egyéb adatok, elérhetőségek, mint e-mail cím és telefonszám, személyazonosságát igazoló dokumentumok) mindig biztonságban őrzik. Az Egyetem soha nem bocsátja személyes adatait harmadik fél rendelkezésére. Hallgatónk, munkatársunk elérhetőségeit az egyetem kizárólag didaktikai/tudományos célból, illetve intézményi tevékenység/feladat ellátása céljából kezelheti és továbbíthatja.

Ezzel összefüggésben hallgatónk, dolgozónk elérhetőségére vonatkozó adatok harmadik félnek történő átadása szigorúan tilos, és ez a tilalom akkor is érvényben marad, ha az őket kezelők már nem állnak intézményünk alkalmazásában. Ha egy adott helyzet megkívánja, akkor kötelezõ jogi kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk feldolgozni és átadni az Ön személyes adatait bizonyos felügyeleti vagy bírósági szerveknek.

A felhasználók jogai

Tájékoztatjuk Önt, hogy az (EU) 2016/679 rendeletben (Általános Adatvédelmi Rendelet) foglaltak szerint Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

– a használatukkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférés és információk megszerzéséhez való jog;
– az információk helyesbítését és/vagy kiegészítését kérni (helyesbítés joga);
– az adatok törlését kérni (az elfelejtéshez való jog);
– az adatok felhasználásának korlátozásához való jog;
– az adatok hordozható formátumban történő átvételének joga;
– az adatkezelés elleni tiltakozás joga;
– az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga;
– fellebbezési jog a felügyeleti hatósághoz.

Mivel az Ön személyes adatainak felhasználására vonatkozó beleegyezésére hagyatkozunk, Önnek jogában áll ezt a hozzájárulását bármikor visszavonni. Ne feledje azonban, hogy amikor ilyen döntést hoz, az automatikusan azt a következményt vonja maga után, hogy a továbbiakban nem tudjuk biztosítani Önnek szolgáltatásainkat. Ezt megteheti személyes adatvédelmi tisztviselőnkkel.

Az adatvédelemmel kapcsolatos információkért forduljon hozzánk telefonon (0365 401125) vagy e-mailben az universitate@cantemir.ro címen.

INFORMÁCIÓS MEGJEGYZÉS

A személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (Általános Adatvédelmi Rendelet) (EU) 2016/679 rendelet rendelkezései alapján

“Dimitrie Cantemir” Marosvásárhelyi Egyetem, székhelye Marosvásárhely, Bodoni Sándor utca sz. 3-5., jogi képviseletében a rektor – prof. Univ. Dr. Mircea Simionescu az egyetemen belüli titkárságokon és adminisztratív osztályokon keresztül a hallgatók és felvételi vizsgázók személyes adatait automatizált/manuális eszközökkel, oktatási és kulturális céllal dolgozza fel.

Adataira fő tevékenységünk, azaz az oktatás és a kultúra megvalósításához van szükség, az Ön és az egyetem közötti jogviszony kezdeményezésére és fejlesztésére.

Köteles megadni személyes adatait, amelyek a hallgató személyes aktájának összeállításához és a tanulmányi szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Ezen adatok pontos és teljes körű megadásának megtagadása vagy elmulasztása esetén az egyetem nem kezdeményezhet Önnel jogviszonyt, mivel az az oktatási területre vonatkozó speciális jogszabályi előírások be nem tartása helyzetébe kerülne.

A regisztrált információkat az üzemeltető használja fel, és kizárólag az alábbi címzettekkel közöljük: az érintett, az üzemeltető szerződéses partnerei és egyéb oktatási intézmények.

Az (EU) 2016/679 rendelet értelmében Önnek joga van hozzáférni az adatokhoz, beavatkozni az adatokba, valamint joga van arra, hogy ne legyen alávetve egyedi döntésnek. Ugyanakkor jogában áll tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, és kérni az adatok törlését. E jogainak gyakorlásához az Egyetemi Nyilvántartóban keltezett és aláírt írásbeli kérelmet nyújthat be. Önnek is joga van bírósághoz fordulni.

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA BIZTONSÁGI IRÁNYELV

A feldolgozás biztonsága érdekében tett intézkedések

I. Személyek kategóriái

A „Dimitrie Cantemir” Marosvásárhelyi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a személyek alábbi kategóriáira vonatkozóan kezel személyes adatokat a IV. pontban meghatározott célból.

– tanulók, szüleik, törvényes képviselőik, családtagjaik, felvételi vizsgázók, leendő hallgatók, pedagógusok, az oktatási rendszerben betöltött pozíciókra kiírt pályázati jelöltek.

II. A gyűjtés és feldolgozás célja

A személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet – módosított és kiegészített –, a személyes adatok kezeléséről szóló 506/2004. és a magánélet védelme az elektronikus hírközlési ágazatban, az Egyetem köteles biztonságos körülmények között és csak meghatározott célból kezelni az I. pontban meghatározott természetes személyek kategóriáira vonatkozó személyes adatokat.

Az adatgyűjtés célja:

– Az Egyetem didaktikai, illetve oktatási és kulturális tevékenységének végzése. Az Egyetem által gyűjtött információkat az intézményvezetés döntéseinek alátámasztásához szükséges elemzésekhez és statisztikai feldolgozásokhoz is felhasználják.

III. Motiváció a gyűjtéshez és a feldolgozáshoz

– az Egyetem személyes adatgyűjtésének fő célja olyan információkezeléshez kapcsolódik, amely alapján az intézmény gazdálkodásában koherens és helyes döntések születhetnek. A magánszemélyek, mint leendő hallgatók kötelesek megadni egy sor kötelező adatot (az érintett személyazonosságára vonatkozó információk, valamint a szülők vagy törvényes képviselők). Ezen adatok megadásának megtagadása esetén az Egyetem megtagadhatja a jogviszony kezdeményezését, mivel előfordulhat, hogy nem tud eleget tenni az oktatási területre vonatkozó speciális előírások követelményeinek. Az Egyetem számos, nem kötelező erejű adatot (pl. e-mail cím, telefonszám) is gyűjt a hallgatókkal, szülőkkel vagy törvényes képviselőikkel való kommunikáció javítása, valamint az ezt követő statisztikai felmérések ( véletlenszerű kiválasztás) érdekében. oktatási kérdésekkel foglalkozó kérdőív minta és adminisztrációja) e-mailes kapcsolattartással, ha a magánszemély a nem kötelező adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához hozzájárult, utólag kérheti ezen adatok kizárását az Egyetem adatbázisából. A választható információ adatszolgáltatásának és/vagy feldolgozásának megtagadása azt eredményezheti, hogy az Egyetem nem tud tájékoztatást adni szolgáltatásairól.

IV. Személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező felek.

A rögzített információkat az üzemeltető használja, és csak a következő címzettekkel közöljük:

– az érintett, az érintett törvényes képviselői, az adatkezelő hozzáféréssel rendelkező alkalmazottai, az adatkezelő, az adatkezelő megbízásából személyes adatokat feldolgozó egyéb természetes/jogi személyek, az igazságügyi hatóság, a rendőrség, az ügyészség és más intézmények jogszerűen felhatalmazást kap az információ kérésére.

V. Azon személyek jogai, akiknek személyes adatait gyűjtik és/vagy feldolgozzák

Magánszemélyek kérésére az Egyetem évente egy kérelem alkalmával visszaigazolja, hogy a személyes adatokat térítésmentesen kezeli-e vagy sem. Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy azokat az adatokat, amelyek kezelése nem felel meg a 2016/679 (EU) 2016/679 rendeletben foglaltaknak, ingyenesen helyesbíti, frissíti, zárolja, törli vagy anonim adatokká alakítja.

Az (EU) 2016/679 rendelet értelmében az egyéneknek joguk van az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatokba való beavatkozáshoz, joguk van ahhoz, hogy ne vonatkozzanak rájuk egyedi döntés, és joguk van bírósághoz fordulni. Ugyanakkor jogukban áll tiltakozni a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, és kérni az adatok törlését, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket, amikor az Egyetem általi adatkezelés kötelező. E jogok gyakorlásához keltezett és aláírt írásbeli kérelmet lehet benyújtani az Egyetemhez vagy közvetlenül a Marosvásárhelyi Egyetemhez, u. Bodoni Sándor sz. 3-5. Önnek is joga van bírósághoz fordulni.

  • Ha bármely Önre vonatkozó információ helytelen, kérjük, a lehető leghamarabb jelezze felénk.


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2022 – 2023  »

 

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!