Departamente

Tanárképző Intézet –  DPPD

-Program Postuniversitar –

 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş funcţionează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – D.P.P.D. Calitatea de instituţie furnizoare de programe de formare inițială și continuă pentru personalul didactic, a fost acordată Universităţii ”Dimitrie Cantemir” de către Ministerul Educației prin Ordinul nr. 30127  din data de 14 ianuarie 2010.

Olvass tovább...

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a asumat, încă de la înființare, o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii personalului didactic, prin promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe student, adaptat la cerinţele europene privind programele de formare psihopedagogică și orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale educaţiei.

Încă de la înființare, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a urmat misiunea, furnizând programe de formare psihopedagogică pentru cei interesați să îmbrăţişeze cariera didactică.

 Sutele de studenți veniți din toată țara, dar și alte țări ale Uniunii Europene, care finalizează în fiecare an universitar, unul sau ambele programe de formare psihopedagogică, ilustrează aprecierea de care Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic se bucură și reputația solidă pe care a reușit să o construiască în toți acești ani. Ei reprezintă de asemenea și garanția experienței pe care „dascălii de dascăli” din cadrul D.P.P.D. o au în pregătirea viitorilor profesori.

Prin implementarea acestor programe de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş îşi reafirmă  menirea de instituţie care îşi asumă cu responsabilitate rolul important pe care-l deţine în asigurarea calității educației, în această perioadă dificilă pe care o traversează învăţământul românesc.

PROGRAME DE STUDIU
Nivel I

Nivelul I (iniţial), acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

Nivel II

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile de învățământ preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:

Olvass tovább...

 1. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;
 2. absolvirea uneia din următoarele categorii de studii:
  -studii universitare de master;
  -studii universitare de lungă durată;
  -program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
  -program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
Durata studiilor

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dureză un semestru/nivel, pe durata unui an.

Planul de învățământ – DPPD
 • Cine se poate înscrie ?

Se pot înscrie la cursurile D.P.P.D. absolvenţii studiilor universitare de licenţă

NIVELUL I este condiţionat de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.

NIVELUL II este condiţionat de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă şi a programului de formare psihopedagogică de nivel I, sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;
 • absolvirea uneia din următoarele categorii de studii:
  -studii universitare de master;
  -studii universitare de lungă durată;
  -program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
  -program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

 

Admiterea

Admiterea la programele de formare psihopedagogică, se face pe baza susţinerii unui interviu în limba română, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.

Interviul se desfăşoară imediat după depunerea dosarului de înscriere şi urmăreşte  identificarea compatibilităţii posibile între competenţele/motivaţia candidaţilor şi cerinţele profesiunii didactice, prin respectarea următoarelor principii:
1. informarea publică cu privire la admitere;
2. accesibilitate;
3. transparenţă;
4. nediscriminare.
Principalele zone de investigare a candidatului în cadrul interviului de admitere, vizează:
5. motivaţia candidatului de a urma cursurile Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;
6. informaţiile pe care le are candidatul în legătură cu acest program;
7. interesul candidatului pentru activităţile educaţionale din relatarea sumară a unor experienţe personale, modele în familie, cercul de cunoştinţe, prieteni etc.;
8. alternative ocupaţionale avute în vedere;
9. clarificări în legătură cu observaţiile membrilor comisiei.
Rezultatul interviului se transmite imediat după susţinerea lui, acordându-se calificativele de „admis” sau „respins”.  Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea candidaţilor.

Înmatricularea se face odată cu înscrierea, după susţinerea interviului.

Felvételi

 
Programul de formare psihopedagogică de NIVEL I:
 1. certificat de naştere;
 2. carte de identitate, precum şi dovada de schimbare a numelui, după caz;
 3. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 4. actele de studii (bacalaureat/ foaia matricolă).
 5. actele de studii (licență/foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), în cazul absolvenţilor – actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea
 6. adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;
 7. foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar
 8. atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
 9. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 10. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
Programul de formare psihopedagogică de NIVEL II:
 1. certificat de naştere;
 2. carte de identitate, precum şi dovada de schimbare a numelui, după caz;
 3. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 4. actele de studii (bacalaureat/ foaia matricolă).
 5. actele de studii (licență/foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), în cazul absolvenţilor – actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea
 6.  adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;
 7. foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar
 8. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 10. dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 11. diploma de master; act de studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată), însoţită/însoţit de foaie matricolă/supliment.
 12. atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II, în cadrul Universităţii noastre, şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituţia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/ echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.

Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu

Personalul didactic al D.P.P.D. este format din specialişti în pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

Titularii disciplinelor Didactica specialităţii, au una dintre specialităţile din domeniul de pregătire al studenţilor, având de asemenea şi competenţe pedagogice conferite de absolvirea modului pedagogic şi de participarea la programe de formare continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor, sau sunt doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat.

 • Mentori practică pedagogică

Practica pedagogică este îndrumată de cadre didactice ale D.P.P.D. în parteneriat cu profesori din unităţile de învăţământ cu care Departamentul a încheiat contracte de practică, profesori desemnaţi de către Conducerea şcolilor respective în funcţie de domeniile de specialitate ale studenţilor D.P.P.D. şi care oferă modele autentice de exercitare a profesiunii didactice sub aspect pedagogic, ştiinţific, didactic şi deontologic.

Practica pedagogică de Nivel I se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la Şcoala Gimnazială Omega din Târgu Mureş şi de la Liceul Vocaţional de Arte din Târgu Mureş.

Practica pedagogică de Nivel II se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la Colegiul Economic Transilvania din Târgu Mureş şi la Liceul Vocaţional de Arte din Târgu Mureş

CONTACT

Adresa/telefon:
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş

 • Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5; Târgu Mureş, România
 • Tel.: +40-365-401.127; +40-365-401.129

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu, director D.P.P.D.


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2021 – 2022  »

 

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai, turisztikai földrajz vagy mérnöki diplomát szeretnél szerezni*, várunk!